büyü bozma ve eski tarih insaları konusu

büyü bozmave eski tarih insaları konusu

medyum-buyu-bozma-teknikleri-yontemleri3
medyum-buyu-bozma-teknikleri-yontemleri3

büyü bozma ve eski tarih insaları konusu bugün yine sizlere en güzewl yaızlarımızı yazan büyü bozma
Danimarka dilinde «Yeşil Ülke» anlamına gelen Grönland ilk defa 985 yılında tanınmış, kuzeyli kâşif Kızıl Eric tarafından keşfedilmiştir. Kuzeyliler, adanın doğu ve batı kıyılarında koloniler kurmuşlardı. Kızıl Eric’in oğlu Leif’in Grönland’dan Kuzey Amerika’ya gitmeyi başardığı da söylenir. Grönland’ın üçte ikisinden çoğu buzlarla örtülü olduğu halde, bu adaya Yeşil Dike adının verilmcîii anlaşılamamıştır. Yalnız, Kızıl Eric’in buraya insanların göç etmelerini sağlamak için bu adı koyduğu sanılıyor.
Grönland’ın Avrupa ile ilk temasları 1100 de başladı. Roma Katolik Kilisesi de 1 124’te Grönland’a bir piskopos göndererek orada yaşıyanlar arasında Hıristiyan dininin yayılmasını sağlamak istemişti. Grönland 1260′ ta Norveç’in malı oldu. 1300’de Norveç sömürgeleri yavaş yavaş zayıflamaya başladı. 1337’de batıdaki Norveç sömürgesini yerliler ortadan kaldırdı. Doğudaki sömürge ise 1400’den sonra kendiliğinden ortadan kalktı 1721’de Hans Egide adında Danimarkal bir misyoner, adamlariyle birlikte, adanın ba ti kıyısında bİr bölgeye yerleşti.
Guadeloupe, «Grande-Terre» ve «Basse-Terre» denen iki adadan meydana gelmişse de bu iki ada bir parça gibidir; birbirinden ancak 8 km. uzunluğunda; birkaç yüz metre genişliğinde çok dar bir boğazla ayrılır. Bu boğaz bir ırmak gibidir. Basse-Terre ârızalı, Grande-Terre düzdür.büyü bozma
Basse-Terre’de La Souf-riere Tepesi 1.484 m. yi bulur.
Adada eskiden beri kalabalık bir nüfus yaşar. 1954’te 296.000 nüfus sayılmıştır. Fakat son yıllarda belirli bir nüfus eksilmesi olmuştur. Bugün km^’ye 146 kişi düşer. Bu nüfus arasında 75.000 Zenci- Fransız melezi,
20.000Fransız, 5000 İspanyol, 4.000 Çinli,
4.000Hindu, 6.000 Müslüman Hintli olup, geri kalan çoğunluk vaktiyle köle olarak getirilen Gineli Zenciler’in torunlarıdır. Zen-ciler’le Melezler Fransızca konuşurlar, Katolik’tirler.
Guadeloupe’un en önemli şehri, Gran-de – Terre’nin Basse – Terre’e bakan yüzünde boğazın güney noktasında bulunan 50.000 nüfuslu Pointe h Pitre limanıdır. Başkent 20.000 nüfuslu Basse-Terre limanı, aynı adanın güney-batısmdadır. Sainte Anne (nüfus 20.000), Le Moule (nüfus 20.000) limanlan İse Grandi
•asse – Terre’e bakan yüzünde boğazın güney noktasında bulunan 50.000 nüfuslu Pointe h Pitre limanıdır. Başkent 20,000 nüfuslu Basse-Terre limanı, aynı adanın güney-batısındadır. Sainte Anne (nüfus 20.000), Le Moule (nüfus 20.000) limanları ise Grande-Terre’dedir.
Guadeloupe’a bağlı birtakım adalar daha vardır ki, en önemlisi Grande-Terre’in 30 km. güneyindeki 30.000 nüftıslu Marie Galante adasıdır. 149 km^ olan bu adanın başkenti
14.000 nüfuslu Grand Bourg limanıdır. Öteki adalar şunlardır: St. Martin Adası (52 km^ 8.000 nüfus), Saintes Adaları (14 km^ 3.000 nüfus), St. Barthelemy Adası (25 km^ 2.000 nüfus),
Guadeloupe’un başlıca ürünleri şeker kamışı, rom içkisi, muz, vanilya, kakaodur. Ülkenin en zengin ürünü muzdur. 1952’de
105.000 tonla dünyada 11. geliyordu. Çok lezzetli olan bu muzlar, geniş ölçüde Fransa’ ya yollanır. Ülkede 700 km. şose ve 1.000 telefon vardır.
1635’te Fransızlar tarafı^ıdan alınan bu adalar, birçok kereler geçici olarak Ingiliz-ler’in eline düşmüş, 1946’da sömürgelikten çıkarak Fransız Birliği içinde bir «vilâyet» haline gelmiştir.
^TTıyılarmda koloniler kurmuşlardı. Kırıl Eric’ın oğlu Lelf’in Grönland’dan Kuzey Amerika’ya gitmeyi başardığı da »öylenir. Grönland’ın üçte ikisinden çoğu buzlarla örtülü olduğu halde, bu adaya Yeşil Ülke adının verilmeii anlaşılamamıştır. Yalnız, Kızıl Eric’in buraya insanların göç etmelerini sağlamak için bu adı koyduğu sanılıyor.
Grönland’ın Avrupa ile ilk temasları 1100 de başladı.büyü bozma
Roma Katolik Kilisesi de 1124’te Grönland’a bir piskopos göndererek orada yaşıyanlar arasında Hıristiyan dininin yayılmasını sağlamak istemişti. Grönland 1260′ ta Norveç’in malı oldu, 1300’de Norveç sömürgeleri yavaş yavaş zayıflamaya başladı. İ337’de batıdaki Norveç sömürgesini yerliler ortadan kaldırdı. Doğudaki sömürge ise 1400’den sonra kendiliğinden ortadan kalktı.
1721’de Hans Egide adında DanimarkalI bir misyoner, adamlariyle birlikte, adanın ba-14 kıyısında bir bölgeye yerleşti. Danimarkalı-ar adanın yerlileri olan Eskimolarla kaynanıp onlara Hıristiyanlığı kabul ettirmeye ça-ıştılar. XIX. yüzyılın sonlarına doğru adanın buzlarla kaplı kesimlan bu hajtal.it ’ çok Alpler, Him„,^^ Pireneier, КвграМаг Birleşik Amar.’Ka-^ Büyük Göllerin bulj»v duğu yerler gibi bo’ çelerde görülmüştür Bizim yurdumuzda İsparta, Kütahya, Bo’, illerinin bazı yerlerinde görülür.
Guatrın bir bölgede birçok kimselerde birden görülmesi mikroplu, bulaşıcı oüuöu zarının/ uyandırmışsa da yapılan incelemeler sonunda hastalığın görüldüğü yerlerdcKİ bitki ve sularda yeter derecede iyot olmadığı, hastalığın bu yüzden ortaya çıktıjı anlaşılmıştır.
Guatr en çok genç kadın ve kızlarda olur. Tiroit bezinin şişmesi ekseriya erin-lik çakına raslar. İlkbaharda daha çok görülür. lyotsuz besinler alınması hastalığın ortaya çıkmasına veaya lu^-jmiu ole^ ‘/vı,-verilmesi esasltr. Pe^ az miktarda ^ verilmekle çok başarılı son-jçlar almab r Meselâ her 4 ayda hastaya haftada 10-15 miligram iyot verilmesi, buna 3-4 hal»* devam olunmas’ iyi bir tedavi saclar, Btı. deki şişliği tamamen gidermek İçin tedaviye bir yıl kadar devam olunur.
Boyundaki şişlik çok büyümüş, boğazı, gırtlağı, büyük nefes borusunu, boyun damarlarım tazyik altına almışsa ameliyata zaruret hâsıl olabilir. Şişmiş olan bezin kın-sere dönebileceğini de
Guatr hastalığından korunmak için en tesirli çare sularında iyot az olan veya hiç bulunmıyan bölgelerde yaşıyanlara dışardan iyot vermektir. Bu da besinlere ya sulara iyot katmak suretiyle yapılabilir. Erişkin bir insanın hastalığa tutulmaması için yılda 25 – 50 miligram kadar iyoda ihtiyacı vardır. Çocuklar, gebe kadınlar için haftada 10 miligram kadar büyük dozda iyot lâzımd’r.inlikleri kauçuk, kahve, kakao, yulaf, şeker kamışı, mu2, hayvancılıktır, Bilhassa kahve (800.000 tonla dünyada alfıncı) muz (85.000 tonla dünyada onbeş(nci) başta gelir. 1959’da ithalât-ihracat toplamı 253 milyon dolardı^ bu hususta dünya devletleri arasında 61. geliyordu.
Nüfus bakımından dünya devletleri arasında 73. gelen Guatemala, 6 Orta Amerika devletinin en çok nüfuslusudur. Fakat ikti safça en ileride olanı değildir. 1.200 km. demiryolu (dünyada yetmiş beşinci), 5 500 km. yol, 21.0СЮ motorlu araç (dünyada altmış beşinci), 7.000 telefon, 32.000 radyo, 94 sinema salonu vardır. Demiryolu Meksika Körfezi’nden gelip başkentten geçerek Büyük Okyanuf kıyıları boyunca ülkeyi Meksi] kaV* bağ’ar Ticaret filosu ve donanma yok tur Başkentte bir üniversite vardır.
Tarihte Guatemala
yük Okyanus, batı v* kuzeyde Meksika, kuzeydoğuda Ingiliz Hon-durası ve Honduras Körfezi (Atlas Okya nusu), doğuda Honduras, güneydoğu’da ise Salvador’la çevrilmiştir.
Nufusu: 4.315.000 (1961 sonu tahminî) Başkenti: Guatemala
Guatemala çok dağlık bir ülkedir. Meksî ka sınırına yakın Tajamulcoya Tepesi 4.210 metredir. Başlıca akarsu ülkeden çıkıp Mek sika Körfezi ne dökülen Usumucinta Irmağı dır. Fuego Yanardağı (3.835 m.) başkentin Bz güne/indedir. Tipik bitki örtüsü tropik ormanlar, kuzeyde yan çorak bozkırlar, ça hlıklar, güney kıyısında Akdeniz bitkileridir. Yıthk yağış ortalaması 125 sm., kış ıs» ortalaması 24^ dir; yazın pek sıcak olur.
Ülkede yüzde 54 Kızılderili, yüzde 14 Is-penyof,medyum yüzde 32 Kızılderili-lspanyol melezi yeşer. Kızılderililer, eski Mayıler’ın kalıntı–ı..t» olup Orta Amerika ırklanndandır. Guate .melelıiar Ketolıktır, I milyondan fazla da Putperest vardır. Kızılderililer kendi dilleri konuşmekle beraber zamanla İspanyolca’yı tkredirter. Ispenyoller’ta Melezler fice koouşvflar.
».»ucereı oıe/;ı»ı uveıiKiır. Yıllık yağı^ or-talematı 75 *»л. kadardır. Kış aylan ısı ortalamalı 20, yaz aylannınki da 30® nin üiarindadir. Yengeç dönencesi eyaletin kuzeyinden geçer. Gucarât’ta tropik muson iklimi hüküm lürer. Tipik bitişi Örtüsü, park ormanları ve savanalardır. Ülke bugün Hindistan’ın Bombay devletinin kuzey bölgesini te|kil etmektedir; ayrıca muhtar idareli birçok yerli devletler vardır. Gucarât dili konuşulur. Bu dili konuşanların sayısı 18 milyon kadardır.
Gucarfit’ın başlıca şehirleri şunlardır: Ah-medâbâd (nüfusu 985.000), Surât limanı (nü, 278.000), Barûda (nü. 264.000) Bhavnagar limanı (nü. 173.000), Rackuu (nü. 165.000). Bunlardan Barûda, aynı ad taşıyan ünlü mihraceliğin merkezidir. Hir distan’ın nüfus bakımından 6. yerli devle olan bu mihraceliğin yüzölçümü 20.588 km nüfusu 4,8 milyondur. Mihracenin şahsi g liri yılda 60 milyon T.L.’na yakındır. Bhe nagar da yanı adı taşıyan bir mihracelİÎ merkezidir (5.443 km^ 816.000 nüfus; m
racenin yıllık geliri 27 milyon T.L.). R kurt, aynı adı taşıyan bir racalığın merkı dir (1.000 km^ 180.000 nüfus).
Gucarât’ta bu üçünden başka şu de ler önemlidir: Cûnâgarh Nevvaplığı (A lüman, 8.543 km^ 886.000 nüfus, Ni b’ın şahsi yıllık geliri 18 milyon T.L);. vanagar Mihraceliği (9.478 km^ 665 nüfus, mihracenin yıllık geliri 22 mf
Dişi guguk kuşu yılda 20 kadar yumurta yapmakla beraber, bu sayı yaşadığı böıga-nin şartlarına göre değişir. Çevrede yumurtlamaya elverişli yuva çok azsa, o da az yumurtlar. Yeni yapılmış yuvaların bol bulunduğu yerde yaşıyanlar daha çok yumurtlarlar. Guguklar doğrudan doğruya başka kuşların yuvasına yumurtladığı gibi, bazen başka yerde yumurtlayıp, yumurtayı ağızlarında taşıyarak yuvaya bırakırlar.
Yuvasına yumurta bırakılan kuşlar da çeşitli tepki gösterir. Bazıları artık bu kuşların asalaklığına alışmıştır, ses çıkarmadan yavruları büyütürler. Bazı kuşların guguk yumurtasını ayırarak yuvadan dışarı attıkları görülür. Daha başkaları ise kendi yuvalarını bırakıp giderler. Ancak, guguk yumurtası yuva sahibinin yumurtasına çok benzer. Öyle ki, çok defa ilk bakışta ayırde-dilemez.
Guguk kuşları göçücüdür. Ormanlık yerlerde yaşadıkları gibi ovalar, dağlık bölgelerde de yaşarlar.
Gugukgiller. — Gaga biçimleri çeşitli, hazan kafatasiyle eklemli, bir kuş takımıdır. Ayakları tırmanıcı veya adımlayıcıdır. Çoğu, ormanlarda yaşar. Böcek ve meyva yiyerek beslenirler. Gugukgiller başlıca 10 fa-, milyaya ayrılır. Bunların en önemlisi guguk kuşu, ankuşu, çalıkuşu, mavi kuzgun, yalı çapkım’dır.medyum sundu.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.