büyü bozma ve eski tarih insanı

büyü bozma ve eski tarih insanı

büyü bozma ve eski tarih insanı evet sizlere bugün büyü bozma TrtndıTErtesi gün, o tiyatronun İdaresine başvurdu, kabul edildi. Bu tiyatroda, Asti adında bir Italyan rejisörü vardı. Agop, uzun zaman onun yanında çalıştı. Fikirlerinden faydalandı. Ara sıra sahneye de çıkıyordu. Balıkhanedeki işini bıraktı. Onun yerine, geçimini sağlamak için Kâğıthane’de İşçilik etti.
İki yıl sonra. Şark Tiyatrosu’ndan ayrıldı, Izmir’e giderek orada amatörlerle bir heyet kurmaya çalıştı. ^
Güllü Agop kısa bir zaman sonra gene İstanbul’a döndü. Şark Tiyatrosu’nda Hekim-yan Heyeti temsiller veriyordu. Agop onlarla çalışmaya koyuldu. Heyet az zaman sonra dağılınca Agop, kalıntılarını topladı, Ge-dikpaşa’daki cambaz kumpanyasından kalma salaşın tiyatro binası haline getirilmesi üzerine, orada çalışmaya başladı (Bk. Gedik-paşa Tiyatrosu). Haftada birkaç gece de Üsküdar ve Kadıköy’de temsiller veriyordu.
Ermenice temsiller yavaş yavaş seyirci bulamaz olmuştu. Bunun üzerine Agop Varto-viyan, Türkçe piyesler oynamaya karar verdi. Benliyan, Karakaşyan, Vergine Karakaş-yan, Mağakyan, MarI Nvar, Araksiya gibi günün en tanınmış oyuncularım bir araya tdp-lamıştı. 1868’de «^ezar Borciya» yı Türkçf oynıyarak büyük bir başarı sağladı. Bunun üzerine, zamanın tanınmış
Gülnar ilçesi kalker yapılı Taşell Yayla-st’nın güneydoğu kesimini ve Akd«niz kenarındaki çok dar kıyı ovasını kaplar. Yazlan kurak ve sıcak geçen bir iklimi vardır.büyü bozma Buna karşılık, kışlar ılık ve yağışlıdır. Doğal bitki örtüsü seyrek maki gorünüşündedir. İlçenin akarsuları, Akdeniz’e Sökülen küçük derelerle, kuzey-doğu doğrultusunda akarak ilçe sınırları dışında Göksu’ya karışan çaylardır. Yayla yüzeyinde tahıl tarımı, kıyı şeridinde de turunçgiller tarımı yapılır.
Kasaba. — İlçe merkezi Gülnar kasabası Taşeli Yaylası üzerinde Mersin şehrine 208 km. uzaklıkta kurulmuştur. Akdeniz kıyısındaki Gilindire iskelesine de 34 km. lik bir yolla bağlıdır. Ayrıca, kuzey doğrultusunda ilerliyen bir yol vasıtasiyle de Mut-Karaman üzerinden Konya’ya bağlanır. 3 mahalleden ibaret olan kasaba fazla gelişmemiştir. Nüfusu ancak 3.941 kişidir
İç Anadolu Bölgesi’nîn Orta Kızılırmak bc lümünde Nevşehir iline bağlı bir ilçedir. lo raklarım doğuda aynı ilin Avanos, güneye merkez, güneybatıda Niğde’nin Aksaray, b tıda aynı ilin Ortaköy, kuzeyde ise Kırşehir’ merkez ve Nevşehir’in Hacıbektaş ilçeleri c virir. Merkez bucağından başka Salanda isi 1-ч*»гай| ve 33 kövü vardır.
II. Abdülhamit tahta çıkınca, Gedikpaşa Tiyatrosu kapatıldı. Güllü Agop da padişah tarafından »araya alınarak saray tiyatrosunun düzenlenmesine memur edildi. Rütbesi mülâzım (teğmen) idi. Esasen dinîni değiştirmiş, Yakup Efendi olmuştu. Sonradan, Mınak-yan da saraya alınınca Yakup Efendi’nin yıldızı söndü. 1891’de öldüğü zaman, bir kenara atılmış durumdaydı.
Güllü Agop’a «Güllü» denilmesinin sebebi, soyadındakî «vartov» kelimesinin Ermenice’ de gül anlamına gelmesindendir.
Akdeniz Bölgesi’nin Adana bölümünde İçel iline bağlı bir ilçedir. Topraklarım doğuda aynı ilin Silifke ilçesi, güneyde Akdeniz, batıda İçel’in Anamur, kuzeyde Konya’nın Ermenek ve İçel’in Mut ilçeleri çeyirır. Merkez bucağından başka Gilindire ve Ovacık adlı buca’kları, bunlara bağlı 51 köyü vardır.
fıkla uğrajtı, sonra resim öğretmenliğine ba»-ladı. İlk eseri, Sedat Simâvi’nin çıkardığı «Diken» adlı mizah dergisinde yayınlandı.
Cemal Nadir Güler, bir ara İstanbul’a geldiyse de tutunamadı, yeniden Bursa’ya döndü. Bir yandan da haftalık mizah gazetesi «Akbaba» ya karikatürlerini yolluyordu. «Akşam» gazetesi onu İstanbul’a çağırdı, geçimini sağladı. Ondan sonra Güler’in cAk-şam», «Cumhuriyet» gazetelerinde,büyü bozma «Akbaba», «Karikatür», «Yücel» dergilerinde eserleri yayınlandı. Bursa’da, karikatür sergileri açtı. Birçok karikatüristin yetişmesinde etkisi oldu.
Cemal Nadir Gülef ın yarattığı «Amca-beyy> tipi ,
Cemal Nadir Güler’in, Nasrettin Hoca git tip haline getirdiği Amca Bey aynı adla bi dergi yaymlaftıasma yol açmıştır. 1924’t( liHirimlİ Dünya» dergisinde çizdiği Efrı Amca Bey, Akla Kara, Da
GÜMÜŞ, parlak beyaz renkte, kolay işlenir bir madendir. Birçok ‘ leri dolayısiyle değerlidir, kuyumcul^jj^”‘ para basımında, endüstride kullanılır.
Gümüş âdi sıcaklıkta elektriği en iyj ten bir iletkendir. Altın gibi son derec* levhalar, çok ince tel haline gelebilir, «Fligr^ teli» adı verilen gümüş telin 2 kilometrı uzunluğunun ağırlığı ancak 1 gram gei,, «Folio» denilen çok ince gümüş levha 0,0027 mm. kalınlığındadır, bazı ışığı geçirebilir.
Gümüş eski zamanlardan beri bilinir. Dç. ğerli bir maden olarak, insanlar arasında zarnan zaman savaşmalara yol açmıştır. Bazı Çin kitaplarında M. O. 2500 yıllarında gümüşün bilindiği
dürlüğü ile Tekel Genel Müdürlüğü, 1931’den beri bu bakanlığın idaresiededir. Ayrıca, yarı askerî bir kuruluş olan Gümrük Muhafaza Teşkilâtı da bu bakanlığa bağlıdır. Devlet bütçesine bol gelir sağlıyan Gümrük ve Tekel kaynaklarını işleten ve koruyan üç büyük teşkilâtın siyasî sorumluluğu bu bakanlığın üzerindedir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nın teşkilât ve vazifelerine dair olan 9.10.1935 tarihli kanuna göre. Tekel Genel Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Teşkilâtı, görev ve kuruluş bakımından özel kanunlara bağlıdırlar. Ancak, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün görevi, ^yetkileri, kuruluşu bu kanunda belirtilmiştir.
Tekel Genel Müdürlüğünün merkezi İstanbul’dadır. İllerde de başrnüdürlükleri vardır. Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ankara’da Bakanlığın bünyesi içindedir. Önemli gümrük işleri olan yerlerde, başmüdürlükleri, ikinci derecedeki gümrük giriş kapılarında da müdürlükleri veya memurlukları bulunur.
Gümrük Muhafaza Teşkilâtının merkezi Ankara’dadır. Kara ve deniz sınır boylarımızda, yerin önemine göre koruma teşkilâtı, sivil ve asker koruma kuvvetleri, birçok kara ve deniz taşıt ve muhafaza vasıtaları vardır.
Tekel Genel Müdürlüğü
Kasaba. — İlçe merKezı adiyle Arapsun) kasabast, Kızılırmak vadisinde denizden 850 m. yükseklikte kurulmuştur. En yakın demiryolu istasyonu 102 km. uzaklıktaki Niğde’dir Nevşehir’i Hacıbektaş üzerinden Ankara’ya bağlıyan yol da Gülşehir den geçer. Kasabada bir belediye parkı bu lunur. İçme suyu 1 779 yılında Karavezir Ah met Paşa tarafından 5 km. mesafeden künf borularla getirilmiştir.büyü bozma En önemli tarihî ese ler Karavezir Camisi ile Karavezir Kütüpan sidir. Gülşehir kasabası üç mahalleden ib. rettir, nüfusu 2.706’dır (1960 sayımı)
Tanınmış bir Türk mutasavvıfıdır. Asj adı İbrahim’dir. Halvetî tarikatının Gülşer kolunun kurucusudur. Şeyh Mehmet’in oğl olarak Diyarbakır’da doğdu, amcası Şe Ali’nin nezaretinde okudu. Tebriz’e gidini Sultan Uzun Hasan’m kazaskeri Mevlânâ H san tarafından korundu, Halvetî tarikatmt ikinci pîr sayılan Ömer Rûşenî’ye intisi ederek tasavvuf hayatına büsbütün daldı.
İran’a Sünnî Akkoyunlu Türkleri’nden sc ra Şiî Türkleri hâkim olunca Gülşenî, Tebr den ayrılarak Anadolu’da Filistin’de bir kalıp Mısır’a gitti. Sultan Kansu tarafınd hürmet gördü. Yavuz’un
Bir memlekete giren veya fnemUketten çıkan maldan alınan vergiye «gurnrur» denir, Gümrük hem bir memleketin iç ticaretini korumak, hem de devlet ha/ine»m# gelir sağlamak bakımından çok önemlidir.
Yalnız memleketin gelirini artırmak için konan gümrüğe «gelir gümrüğü», yerli sanayii korumayı gözeten gümrüğe de «koruyucu gümrük» denir.
Malın değerine göre hazırlanan gümrük tarifelerinde belirli bir yüzde üzerinden gümrük alınır. Bu, /0 5-10 olabildiği gibi % lOO’ü de bulabilir, hattâ geçebilir.
•Gümrüğün ilk tatbik edilmesinden beri gümrük kaidelerinde ve tarifelerinde birçok değişiklikler olmuştur. Bugün daha çok bir memlekete başka bir memlektten gelen mallardan gümrük alınmakta, buna «ithal güm-rüğüV denilmektedir. Bazı memleketler’de, ihraç edilen mallardap da gümrijk elımr
ofa nem yapım, nem ci9
altında bulundurmak, hı/e Ом.лп1| Imp I torluğu’ndan kalan bir gelir kayn,^^)iılır ni devletimizin kuruluçuıula mevcut iı ve tuz tekeline, 1924’ie alkol ve alkollü kiler tekeli, sonrada!) sırasiyle barut ve layıcı maddelerle av malronıesi, uyuştur maddeler, en sonra da çay tekeli eklennti Tekeller, önceleri Maliye Bakanlığı’na t ayrı idareler tarafından yönetilirken, 193 1898 sayılı kanunla bir genel müdürlük tında birleştirildi, Gümrük ve Tekel Ba Iığı’na bağlandı. Bu tarihten beri Tekel hisarlar) Genel Müdürlüğü unvanını idare, 194rde çıkarılan 4036 sayılı kan esaslı surette teşkilâtlandırıldı.
Halen Tekel Genel Müdürlüğü, tütün pîrto ve ispirtolu içkiler,medyum tuz, barut «л/е layıcı maddelerle av malzemesi, fişe! revolver, çay tekellerini işletir, idare ayrıca, kibrit, çakmak ve çakmak taşı,
Gümüş, filizlerinden çeşitli usullerle eldf edilir. Gümüş, kurşunla beraber bulunduğı için birçok usullerle, gümüşle kurşunun eri me ve donma noktalarından faydalanılır. Bı gün en iyi usul «siyanurasyon» dur. Çok ir ce kırılan gümüş filizi % 0,4 sodyum siy. nür eriyiği içinde 7 gün hava akımında h rakılır. Sonra süzülerek yabancı cisimlerde bileşiklerden ayrılır. Bu eriyik metalik c müşle işlenerek veya elektroliz edilerek ç müş elde edilir. Gümüş birçok madenle alaşım yapar. En önemlileri altın, bakır platinle olanıdır. Bu alaşımlar süs eşyalar da kullanıldığı için değe;-lidir.medyumsundu.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.